Diensten

Schiphof Bouwhistorie geeft in heldere bewoordingen en overzichtelijke rapportages advies over de bouwhistorische waarden en de mogelijkheden die dat biedt voor uw gebouwde erfgoed. Of het nu een wijziging van een monument, een klassieke restauratie of een smaakvolle verbouwing betreft; ons advies is altijd maatwerk en conform de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009.

U kunt hier terecht voor:

Bouwhistorische inventarisatie:

Het classificeren van de structuren en de bebouwing van een gebied of beheerportefeuille aan de hand van geconstateerde of vermoedelijke monumentwaarden.

Doel: bruikbaar voor waardenkaarten of verwachtingenkaarten voor het ontwikkelen van ruimtelijk beleid of bestemmingsplannen of voor het opstellen of herzien van een monumentenlijst.

Oude bouwtekening

Bouwhistorische opname:

Onderzoek naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een object (de gebouwde structuur) en welke elementen uit de verschillende bouwfasen nog aanwezig zijn. Bepalen van een waardestelling.
Een bouwhistorische opname op hoofdlijnen: Bouwhistorische verkenning / Quick Scan.

Doel: kan dienen als uitgangspunt en toetsingskader voor een restauratie, verbouwing of herbestemming en verantwoord beheer.

Bouwhistorische ontleding:

Gedetailleerde opmetingen, fotodocumentatie, faseringstekeningen en reconstructietekeningen per bouwfase. Dendrochronologisch onderzoek, materiaaltechnisch onderzoek, interieurhistorisch onderzoek en kleuronderzoek. Voor volledige bouwwerken of kleinere eenheden zoals een wand of plafond.

Doel: kan dienen als gedetailleerde waardestelling ten behoeve van een restauratie of verbouwing.

In alle gevallen berust het bouwhistorisch onderzoek op de gegevens die het pand of gebouw zelf biedt, doelgericht archief- en literatuuronderzoek en vergelijkingen met soortgelijke gebouwen of complexen. De diepgang van deze aspecten wordt bepaald door het vooraf met of door de opdrachtgever opgestelde Plan van Onderzoek.